Uprawnienia do ulg
Redakcja: Mariusz Ciechanowski
Dodany: 21.04.2011, wyświetleń: 13293
grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia

obowiązuje od 24.10.2016


Podstawa Prawna: Zarządzenie Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 października 2016r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia.


 

Osoby uprawnione  do bezpłatnych przejazdów

Dokumenty poświadczające uprawnienie do bezpłatnych przejazdów

1.

Dzieci w wieku do 4 lat (zwolnienie obejmuje również wózki, w  których przewożone są dzieci uprawnione do bezpłatnego przejazdu)

Dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport.

2.

Osoby, które ukończyły 65 rok życia

Karta miejska – bezpłatny bilet roczny – dla osób będących mieszkańcami Inowrocławia, dla pozostałych – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek osoby uprawnionej.

3.

Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, które oddały minimum 18 litrów krwi

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej

4.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i ich opiekunowie

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej. Opiekuna wskazuje osoba uprawniona.

5.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym z przyczyn:

a) chorób narządu wzroku 04-O, oraz przewodnicy tych osób (przewodnikiem osoby niewidomej może być także pies)

b) zaburzenia głosu, mowy i chorób słuchu 03-L

 

Karta miejska – bezpłatny bilet roczny.

Przewodnika osoby uprawnionej w literze „a”  wskazuje osoba uprawniona.

6.

Dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 lat i ich opiekunowie

 

Karta miejska – bezpłatny bilet roczny.

Opiekuna wskazuje osoba uprawniona.

7.

Żołnierze czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych oraz osoby odbywające służbę zastępczą

Książeczka wojskowa

8.

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej

Legitymacja służbowa

9.

Przewodniczący Zarządów Osiedli

Legitymacja wydana przez Biuro Rady Miejskiej w Inowrocławiu oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

10.

Posiadacze samochodów osobowych z tytułu przysługującego im prawa własności (współwłasności) albo innego prawa do korzystania z tego samochodu – w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez samochodu.

Ważny dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku osoby, która nie jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym także dokument potwierdzający prawo tej osoby do posiadania samochodu oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość posiadacza samochodu.

11.

Wszystkie osoby – w dniu 1 listopada każdego roku.

 

 

Osoby uprawnione do ulgi 50% przy przejazdach

Dokumenty poświadczające uprawnienie do ulgowych przejazdów

1.

Dzieci powyżej 4 roku życia i do ukończenia 7 roku życia lub do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport albo zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej.

2.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 24 roku życia

 

Legitymacja szkolna

3.

Emeryci i renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, przed ukończeniem 65 roku życia, nie osiągający wynagrodzenia lub dochodu określonego w odrębnych przepisach, powodującego zawieszenie świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich współmałżonkowie, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego

Legitymacja emeryta-rencisty,

dla współmałżonka – zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego wydane przez terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organ właściwy do spraw emerytur wraz z dowodem osobistym

Pasażerowie uprawnieni do ulg i zwolnień na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia, mogą w tym celu posługiwać się kartą elektroniczną imienną.

 


 

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających

te uprawnienia – korzystających z uprawnień ustawowych.


 

 

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów

Podstawa prawna

Dokumenty poświadczające uprawnienie

do bezpłatnych przejazdów

1.

Posłowie i senatorowie      

Dz.U.2016r. poz. 1510

Legitymacja poselska lub senatorska.

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy lub opiekunowie tych osób zaliczonych do I grupy inwalidów

(całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji), towarzyszący im w podróży

Ustawa z dnia 29 maja 1974r. (Dz.U.840 z 2015 ze zmianami.

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego), zawie- rająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwa- lidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

                              

 

Uprawnienia ustawowe do ulgi 50%  przy przejazdach

Podstawa prawna

Dokumenty poświadczające uprawnienie do ulgowych przejazdów

1.

 

 

 

2.

Kombatanci, osoby represjonowane

 

--------------------------------------------------------------------------------

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tyt. urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju.

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach  (Dz.U. z 2014r. poz. 1206 ze zm.)  -------------------------

(Dz.U. nr 205 poz.1203 z 2011r.

Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniu wydana przez właściwy organ wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

-------------------------------------------------------------------------

Legitymacja weterana oraz legitymacja rencisty.

3.

Studenci

Dz.U. z 2011 nr 201 poz. 1188) Dz.U. z 2012r. poz. 572 ze zm.

Ważna legitymacja studencka.

                              

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, mają uprawnienie do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póź. zm.). Prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą na podstawie legitymacji szkolnej wg. aktualnie obowiązującego wzoru  i zaświadczenia dla opiekuna dziecka wydanego przez przedszkole lub szkołę.

 


Uprawnienia pracowników MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu i innych osób do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu określa Załącznik nr 11 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

 

 

 

Wyszukiwarka
rozwiń
m7xpL.png
Baner Facebook F.png
Baner_punkty.png
baner_260_75.png
logo_e-podroznik.JPG
logo-color-260-120_w_k.png
Rozklad_wizualizacja.png
Baner_www_Ebilet_black.png
menu »
Uslugi_baner_reklama.png
ban_praca.jpg
ban_bip.jpg
SKP_baner.png
Uslugi_baner_sz.jpg
PFP_2018_poziom_260px.jpg
ekojanosik_baner.png
image001.jpg
Gepard_Biznesu_2017_baner260px.jpg
Baner_2017.png
Blues_w_autobusie_baner_D.png