Promocja - „Przy pełnym przeglądzie do wyboru Upominek!”
Redakcja: Mariusz Ciechanowski
Dodany: 1.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Z przyjemnością informujemy że klienci którzy odwiedzą naszą Stację Kontroli Pojazdów w dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2018 r. otrzymają od nas talon który będzie uprawniał do skorzystania z bezpłatnej usługi lub otrzymania jednego z towarów. Warunkiem skorzystania z promocji jest wykonanie u nas okresowego przeglądu technicznego w czasie trwania promocji.

 

 

 

Szczegółowe warunki promocji w regulaminie poniżej.

 Regulamin („Regulamin”) promocji („Promocja”)
„Przy pełnym przeglądzie do wyboru Upominek!”


§ 1
Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem („Organizator”) promocji „Przy pełnym przeglądzie do wyboru  Upominek!” jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000166219, NIP 556-24-73-812, Regon 093128236, kapitał zakładowy 11 171 000 zł.
2.    Promocją objęte są usługi okresowych badań technicznych pojazdów świadczone przez Organizatora Promocji w Stacji Kontroli Pojazdów w Inowrocławiu przy ks. P. Wawrzyniaka 33 świadczone w czasie trwania Promocji („Promocja”).
3.    Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która wykona okresowe badanie techniczne pojazdu na Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora („Uczestnik”).
4.    Celem Promocji jest budowanie więzi lojalnościowej Organizatora z Uczestnikami, którzy dokonują zakupu usług na Stacji Kontroli Pojazdów oraz zwiększenie przychodów
ze sprzedaży usług oferowanych przez Organizatora.
5.    Promocja będzie obejmowała możliwość:
1)     otrzymania nieodpłatnie jednego z towarów wymienionych w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu albo
2)     otrzymania talonu na usługę oferowaną przez Organizatora, wymienioną w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu,
po wykonaniu okresowego badania technicznego pojazdu na Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora („Upominek”).
6.    Promocja trwa od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku.


§ 2
Warunki Promocji


1.    Warunkiem wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji jest wykonanie jednorazowo okresowego przeglądu technicznego pojazdu na Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora.
2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3.    Promocja obejmuje następujące towary lub usługę:
1)    płyn do spryskiwaczy 5 l (zimowy),
2)    woda demineralizowana 5 l,
3)    mycie pojazdu.
4.    O wyborze Upominku spośród wymienionych w ust. 3 powyżej decyduje Uczestnik, przy czym obowiązuje zasada, że za jeden okresowy przegląd techniczny pojazdu przysługuje jeden Upominek.
5.    Upominki wydawane są Uczestnikom w dniu wykonania okresowego przeglądu technicznego pojazdu na Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora, w czasie trwania Promocji, po uregulowaniu należności za wykonane badanie lub po odebraniu faktury w przypadku płatności z odroczonym terminem zapłaty.
6.    Upominki w postaci talonów na usługi warsztatowe w obniżonej cenie, wymienione w ust. 3 powyżej, wystawiane będą imiennie na uprawnionych Uczestników i będzie można je wykorzystać do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
7.    W przypadku pojazdów stanowiących własność Uczestników, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi, Upominek może zostać wydany osobie fizycznej, która w imieniu i na rzecz tego Uczestnika zleciła Organizatorowi wykonanie okresowego przeglądu technicznego pojazdu..
8.    Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Upominku na osoby trzecie.
9.    W przypadku nieodebrania Upominku lub odmowy jego odbioru, Upominek przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
10.    Upominki, objęte Promocją nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
11.    Uczestnikom Promocji nie przysługuje roszczenie o zmianę lub przeniesienie Upominku lub Rabatu na jakiekolwiek inne towary lub usługi, aniżeli te wymienione w niniejszym Regulaminie.
12.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
13.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie jakości wydawanych Upominków. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wydane Upominki.
14.    Upominki posiadające gwarancję producenta powinny być reklamowane bezpośrednio przez Uczestnika w punktach serwisowych producenta danego Upominku.

§ 3
Opodatkowanie Upominków i Rabatów


1.    Upominki zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.    Upominki wydane Uczestnikom, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) są wolne od podatku dochodowego (jednorazowa wartość Upominku nie przekracza kwoty 760 zł). Zwolnienie od podatku nie dotyczy Upominków otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.
3.    Upominki otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby prawne, stanowią przychód z działalności gospodarczej, których wartość rynkową Uczestnicy zobowiązani są zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

§ 4
Reklamacje


1.    Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.
2.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis reklamacji, dane korespondencyjne, imię i nazwisko Uczestnika.
3.    Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrzone w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania.
4.    Uczestnik promocji otrzyma pisemną odpowiedź na reklamację listem poleconym.

§ 5
Dane osobowe Uczestników Promocji


1.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
2.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.
3.    Dane osobowe przekazane przez Uczestników Promocji w zawiązku z wykonywaniem uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym także w związku ze zgłoszeniem reklamacji, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i wykonania obowiązków Organizatora Promocji określonych w Regulaminie, w tym w szczególności do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
4.    Uczestnik Promocji może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
5.    Wraz z potwierdzeniem odbioru Upominku lub ze złożoną reklamacją Uczestnik Promocji powinien złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu lub innych danych, zawartych w składanych przeze mnie oświadczeniach i przedstawionych przeze mnie dokumentach, przez Organizatora Promocji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków Organizatora Promocji określonych w Regulaminie Promocji „Przy pełnym przeglądzie do wyboru  Upominek !”– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).”

§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
2.    Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz wywieszony na Stacji Kontroli Pojazdów Organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz prawo do zakończenia lub przedłużenia Promocji bez podania przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub zakończenie Promocji nie może naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia organizacji Promocji.
4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


Wyszukiwarka
rozwiń
m7xpL.png
Baner Facebook F.png
Baner_punkty.png
baner_260_75.png
logo_e-podroznik.JPG
logo-color-260-120_w_k.png
Rozklad_wizualizacja.png
Zobacz koniecznie »